Bài 2 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


  Đề bàiCho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a'x + b'y = c'\end{array} \right.\) với (a, b, c, a’, b’, c’ khác 0)Hãy điền vào chỗ trống:Nếu \(\dfrac{a}{{a'}} \ne \dfrac{b}{{b'}}\) thì hệ có ……..nghiệm.Nếu \(\dfrac{a}{{a'}} = \dfrac{b}{{b'}} \ne \dfrac{c}{{c'}}\) thì hệ có ……..nghiệm.Nếu \(\dfrac{a}{{a'}} = \dfrac{b}{{b'}} = \dfrac{c}{{c'}}\)...

  Đề bài

  Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a’x + b’y = c’\end{array} \right.\) với (a, b, c, a’, b’, c’ khác 0)

  Hãy điền vào chỗ trống:

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} \ne \dfrac{b}{{b’}}\) thì hệ có ……..nghiệm.

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} = \dfrac{b}{{b’}} \ne \dfrac{c}{{c’}}\) thì hệ có ……..nghiệm.

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} = \dfrac{b}{{b’}} = \dfrac{c}{{c’}}\) thì hệ có ……..nghiệm.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 2 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

  Số nghiệm của hệ phương trình phụ thuộc vào số giao điểm của hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình của hệ.

  Lời giải chi tiết

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} \ne \dfrac{b}{{b’}}\) thì hệ có 1 nghiệm.

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} = \dfrac{b}{{b’}} \ne \dfrac{c}{{c’}}\) thì hệ có 0 nghiệm.

  Nếu \(\dfrac{a}{{a’}} = \dfrac{b}{{b’}} = \dfrac{c}{{c’}}\) thì hệ có vô số nghiệm.

   BaitapSachgiaokhoa.com