Bài 2 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 2. Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có \({\left( {{a^r}} \right)^s} = {a^{rs}}\)”.Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?(A) a bất kì          (B) \(a \ne 0\)       ...

  Bài 2. Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có \({\left( {{a^r}} \right)^s} = {a^{rs}}\)”.
  Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

  (A) a bất kì          (B) \(a \ne 0\)               

  (C) a>0                (D) a<1.

  Trả lời

  ( C) đúng.