Bài 20. Bến Tre đồng khởi


Vì sao cuối năm 1959 – đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào “Đồng Khởi” chống Mĩ – Diệm?Trả lời: - Từ 1957 đến năm 1959, Ngô Đình Diệm ban hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”, ra đạo luật...
Từ khí thế của phong trào “Đồng Khởi”, em có liên tưởng gì đến sự kiện lịch sử diễn ra vào mùa thu năm 1945?Trả lời: Phong trào “Đồng khởi” có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân...
Dựa vào sách giáo khoa, em hãy viết một đoạn văn nói về khí thế vùng lên đấu tranh của nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre chống Mĩ – Diệm.Trả lời:  Đồng Khởi năm 1960 là một kỳ...
Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào Đồng Khởi là: ☐ Đấu tranh chính trị.☐ Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.☐ Đấu tranh vũ trang.Trả lời: ...
Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi” là:☐ Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.☐ Chính quyền cách mạng được thành...
Quan sát hình dưới đây:Đồn địch bị chiếm trong phong trào “Đồng khởi”Vì sao quân và dân ta chiếm được đồn địch? (Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng)☐ Vũ khí của ta hiện đại☐ Nhân dân ta vùng...
Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?Trả lời: Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre là một ngọn cờ tiên phong, mở...