Bài 20: Cacbon


Kim cương và than chì là 2 dạng thù hình của cacbon, vìA. có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau.B. đều là các dạng đơn chất của nguyên tố cacbon và có tính chất vật lí khác nhau.C. có...
a) Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?\(\eqalign{  & A.F{e_2}{O_3},C{O_2},{H_2},HN{O_3}(đặc).  \cr  & B.CO,A{l_2}{O_3},HN{O_3}(đ),{H_2}S{O_4}(đ).  \cr  & C.\,F{e_2}{O_3},A{l_2}{O_3},C{O_2},HN{O_3}  \cr  & D.CO,A{l_2}{O_3},{K_2}O,Ca \cr} \)b) Hãy viết phương trình hóa học và ghi điều kiện phản ứng (nếu...
Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu thép không chứa lưu huỳnh, người ta phải đốt mẫu thép trong oxi dư và xác định lượng CO2 tạo thành.Hãy xác định hàm lượng cacbon trong mẫu thép X, biết...
Nung hỗn hợp chứa 5,6 g CaO và 5,4 g C trong lò hồ quang điện thu được chất rắn A và khí B. Khí B cháy được trong không khí.a) Xác định thành phần định tính và định lượng...
Có a gam hỗn hợp bột X gồm \(CuO,A{l_2}{O_3}\). Người ta thực hiện các thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thì thu được 4,02 g chất rắn...