Bài 20: Cacbon


a) Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có tính chất vật lí khác nhau?b) Dựa vào phản ứng hóa học nào để nói rằng kim cương và than chì...
a) Tại sao hầu hết các hợp chất của cabon lại là hợp chất cộng hóa trị?b) Cacbon có tính chất hóa học chủ yếu nào? Lấy ví dụ minh họa?Giải a) Cacbon là phi kim yếu, khả năng nhường...
Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:A. \(C + {O_2} \to C{O_2}\)     B. \(C + 2CuO \to 2Cu + C{O_2}\)           C. \(3C + 4Al \to Al_4{C_3}\)         ...
Ở\({550^o}C\), hằng số cân bằng  cảu phản ứng sau đây là 0,002:  Người ta cho 0,2 mol C và 1,0 mol \(C{O_2}\) vào một bình kín dung tích 22,4 lít không chứa không khí, nâng dần nhiệt độ trong bình đến...