BÀI 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ


Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước taCơ cấuXu hướng chuyển dịchTheo ngành Theo thành phần kinh tế Theo lãnh thổ Trả lời:Cơ cấuXu hướng chuyển dịchTheo ngành-Ở...
Cho bảng số liệu sau:CƠ CẤU GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010(Đơn vị:%)NămNông-Lâm-Ngư nghiệpCông nghiệp-xây dựngDịch vụ199527.228.844.0199725.832.142.1199825.832.541.7200024.536.738.8200521.041.038.0201020.641.138.3a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các...
Cho bảng số liệu sau:GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2010(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)Thành phầnNăm 2000Năm 2010Nhà nước170.1668.3Ngoài nhà nước212.9941.8Có vốn đầu tư nước ngoài58.6370.8Tổng441.61980.9a) Tính cơ cấu GDP Phân theo thành phần...