Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng: tăng tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng) giảm tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp), khu vực...
Cơ cấu thành phần kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì Đổi mới.Kinh tế Nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng...
Ở nước ta đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.Việc phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm đẩy...
Đề bàiQuan sát hình 20.1, phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2005.Lời giải chi tiếtNhìn chung cơ cấu GDP có sự chuyển dịch tích cực...
Đề bàiPhân tích bảng 20.2 để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa gì?Lời giải chi tiết- Sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần...
Đề bàiĐiền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:Cơ cấuXu hướng chuyển dịchNgành kinh tế Thành phần kinh tế Lãnh thổ kinh tế Lời giải chi tiếtXu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh...
Đề bàiCho bảng số liệu sau:Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta (giá thực tế)(đơn vị: tỉ đồng)NămNgành20002005Nông nghiệp129140,5183342,4Lâm nghiệp7673,99496,2Thủy sản26498,963549,2Tổng số163313,3256378,8a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất...