Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thú…


Trải qua 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp thiệt hại ngày càng nặng nề. Đến năm 1953, Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân; tiêu tốn hơn 2 000...
1.Cuộc Tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954Cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự đông-xuân 1953-1954.Nắm vững nhiệm vụ tiêu diệt địch là chính,...
1.Hội nghị GiơnevơBước vào đông-xuân 1953-1954, đồng thời với cuộc tiến công quân sự, ta đẩy mạnh cuộc chiến tranh ngoại giao, mở ra khả năng giải quyết bằng con đường hòa bình cuộc chiến tranh ở Đông Dương.Ngày 26-11-1953,...
Lời giải chi tiết1. Nguyên nhân thắng lợi:- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một...
Đề bàiÂm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 145, 146 để trả lời. Lời...
Đề bàiDiễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân dân ta. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 147 để trả lời. Lời giải chi tiết- Cuối tháng 9...
Đề bàiChiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiHãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 154, 155 để trả lời. Lời giải...
Đề bàiPhân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 155, 156 để phân tích. Lời...
Đề bàiChứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chiến...
Đề bàiLập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7...