Bài 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 -1954)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Kế hoạch quân sự của Nava gồm mấy bước, dự định thực hiện trong thời gian bao lâu?A. Gồm hai bước, thực hiện trong vòng 18 tháng.B. Gồm ba bước, thực hiện...
Hãy điền chữ Đ vào ô o trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.1. Đến năm 1953, quân Pháp trên chiến trường Đông Dương ngày càng làm vào thế phòng ngự bị động.2. Để giành...
Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây.1.Nội dung chính của kế hoạch Nava:a) Bước thứ nhất: thu - đông 1953 và xuân 1954 ...b) Bước thứ hai: từ thu đông năm 1954, ...2.Một...
Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Quân Pháp bị động phân tán lực lượng trước những đòn chủ động tấn công của quân ta trong đông - xuân...
Hãy chứng minh: Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất, có tính chất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954).Trả lời:1) Cuộc kháng chiến chống thực...
Quan sát lược đổ hình 54 trong SGK, hãy trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.Trả lời:Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua 3 đợtĐợt 1, từ ngày 13/03 đến 17/03/1954: Ta...
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).Trả lời:1. Nguyên nhân thắng lợi- Do  sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh,...