Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Đại hội VII Quốc tế Công Sản ( 7-1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là A. chủ nghĩa...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Việc Mặt trận nhân dân Pháp, do Đảng Cộng Sản làm lòng cốt, thắng cử vào nghị viện và nên cầm quyền...
Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử về phong trào dân chủ 1936-1939 trong bảng sau Thời gianSự kiện lịch sử Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử vào Nghị...
Hãy điền tiếp vào bảng sau những yêu sách của mỗi tâng lớp, giai cấp trong phong trào dân chủ 1936-1939.Giai cấp, tâng lớpYêu sáchCông nhân Nông dân Công chức, học sinh, tiểu thương, địa chủ Hướng dẫn làm bài:Giai cấp, tâng lớpYêu...
Năm 1935, trước nguy cơ của chủ nghĩa Phát xít và cuộc chiến tranh do chúng gây ra, quốc tế cộng sản đã có chủ trương gì?Hướng dẫn làm bài:Trước tình hình đó, Đại hội VII của Quốc tế Cộng...
Trình bày ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939Hướng dẫn làm bài:- Là một phong trào quần chúng rộng lớn có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là cuộc đấu...