Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939


Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933 đã làm cho mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa càng thêm sâu sắc. Giai cấp tư sản lũng đoạn ở nhiều nước mưu tìm...
Căn cứ vào tình hình trên và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định rằng kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản...
Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn. Trong khi lãnh đạo phong trào quần chúng, trình độ chính trị và công tác của cán bộ và đảng...
Đề bàiTình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 76, 77 để...
Đề bàiHãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 78, 79 để trả lời.Lời giải chi tiếtCao trào dân chủ 1936...
Đề bàiCuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 79, 80 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiCao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 79, 80 để nhân xét đánh giá. Lời giải chi...
Đề bàiĐường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...