Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại


Trong pin điện hoá, sự oxi hoáA. Chỉ xảy ra ở cực âmB. Chỉ xảy ra ở cực dươngC. Xảy ra ở cực dương và cực âmD. Không xảy ra ở cực dương và cực âmGiải:Chọn A
Trong pin điện hoá \(Zn-Cu\) cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau?\(\eqalign{ & A.Z{n^{2 + }} + C{u^{2 + }} \cr & B.Z{n^{2 + }} + Cu \cr & C.C{u^{2 + }} + Zn \cr & D.Cu...
Cho các kim loại: \(Na, Mg, Al, Cu, Ag\). Hãy viết các cặp oxi hoá – khử tạo bởi các kim loại đó và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần tính oxi hoá.Giải:Các cặp oxi – hoá theo...
Có những pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá – khử sau:a. \(P{b^{2 + }}/Pb\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)b. \(A{g^ + }/Ag\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)c. \(A{g^ + }/Ag\) và \(P{b^{2 + }}/Pb\)hãy cho biết:- Dấu và...
Suất điện động chuẩn của pin điện hoá \(Sn – Ag\) làA. \(0,66\,V\)B. \(0,79\,V\)C. \(0,94\,V\)D. \(1,09\,V\).Giải:Chọn C.\({\rm E}_{pin}^0 = {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 - {\rm E}_{S{n^{2 + }}/Sn}^0 = 0,8 - ( - 0,14) = 0,94V.\)
Hãy cho biết chiều của phản ứng hoá học xảy ra giữa các cặp oxi hoá – khử: \(A{g^ + }/Ag;A{l^{3 + }}/Al\) và \(2{H^ + }/{H_2}\). Giải thích và viết phương trình hoá học.Giải: \(Al + 3A{g^ + } \to...
Biết phản ứng oxi hoá – khử xảy ra trong một pin điện hoá là: \(Fe + N{i^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Ni\)a. Hãy xác định các điện cực âm và dương của pin điện hoá.b. Viết phương...
Tính thế điên cực chuẩn \({{\rm E}^0}\) của những cặp oxi hoá-khử sau:\(\eqalign{ & a.{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr & b.{\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr} \)Biết: -Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:             \(Cr-Ni\) là...