Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong


Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.Trả lời:- ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra...
Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào?Trả lời:Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm hai cơ cấu và bốn hệ thống chính sau:-  Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền ;- Cơ cấu phân...