Bài 20. Mạch dao động


20.1.Chọn phát biểu đúng.Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữaA. điện trường và từ trường.B. điện áp và cường độ điện trường,C. điện tích và dòng điện.D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.20.2....
20.7.Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch?A. f tỉ lệ thuận với...
20.12.Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.Hướng dẫn giải chi tiếtÁp dụng công thức tính chu kỳ...
20.13. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.Hướng dẫn giải chi tiếtÁp...
20.14.  Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải...
20.15.Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 50 \(\mu\)H ; tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch...