Bài 20. Mạch dao động


A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC1. Mạch dao động gồm một tụ điện mắc với một cuộn cảm thành mạch kín (h20.1)2. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên...
Đề bàiHãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở các công thức (20.1 SGK) và (20.3 SGK) ứng với φ = 0 trên cùng một hệ trục tọa độ.Lời giải chi tiết\(q = {q_0}\omega t\)...
Đề bàiMạch dao động là gì?Lời giải chi tiếtMạch dao động là mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.
Đề bàiNêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?Lời giải chi tiếtĐiện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong...
Đề bàiViết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?Lời giải chi tiết+ Chu kì dao động: \(T = 2\pi \sqrt {LC} \)+ Tần số dao động: \(f = {1 \over {2\pi \sqrt...
Đề bàiDao động điện từ tự do là gì?Lời giải chi tiếtBiến thiên của điện trường và từ trường ở trong mạch dao động LC được gọi là dao động điện từ. Nếu không có tác động điện hoặc từ...
Đề bàiNăng lượng điện từ  là gì?Lời giải chi tiếtNăng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm.
Đề bàiSự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?A. i cùng pha với qB. i ngược pha...
Đề bàiNếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?A. Tăng.B.Giảm.C. Không đổi.D. Không đủ cơ sở để trả lời.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChu kì...
Đề bàiTính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.Phương pháp giải - Xem chi tiết+...