Bài 20: Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ


4.1. So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường cóA. độ tan trong nước lớn hơn.B. độ bền nhiệt cao hơn.C.  khả năng tham gia phản ứng hoá học với tốc độ nhanh hơn.D.  nhiệt độ nóng...
4.4. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H20. Xác định thành phần định tính và thành phần định lượng...
4.5. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít C02 (đktc) và 4,50 g H20.Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.Hướng...
4.6. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít 02 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có C02 và H20, trong đó khối lượng C02 hơn khối lượng H20 là 3,70 g. Tính phần...
4.7. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong...