Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)


Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Phong trào...
Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4 - 5 - 1919, mở đầu bằng cuộc biểu tình của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc....
Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 -1939Đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân....
Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam ÁPhong trào chống thực dân đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi và liên tục ở nhiều nước Đông Nam Á. Ở Đông Dương, cuộc đấu...
Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu "Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi?Hướng dẫn.Những điểm mới của cuộc cách mạng này là ngoài việc hướng...
Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Hướng dẫn.Những nét mới:Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân tích cực tham...
Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á?Hướng dẫn.Sự thành lập của các Đảng cộng sản sẽ là điều kiện thuận lợi cho...
Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương?Hướng dẫn.Nhận xét:Phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ngày càng mạnh mẽ, có đường lối rõ ràng dưới sự...
Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới?Hướng dẫn trả lời.Cùng với sự phát triển của phong trào vô sản, phong trào dân chủ tư sản...
Tại sao phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất lại bùng nổ mạnh mẽ?Hướng dẫn.Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ là do...
Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?Hướng dẫn.Tại khu vực Đông Nam Á hải đảo cũng diễn ra những phong trào yêu nước, chống thực dân, lôi cuốn hàng triệu người tham gia, tiêu...
Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939?Hướng dẫnCách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939:Nêu những sự kiện chính:- Phong trào Ngũ tứ, sự truyền bá chủ nghĩa Mác...
Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?Hướng dẫn.Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh...
Lập bảng thống kê các phong trào độc lập ở châu Á.Hướng dẫn.Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á: Có thể lập bảng theo hai cột: thời gian và sự kiện, rồi điền...