Bài 20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm


Bài 1. Vì sao trong các thí nghiệm đã tiến hành, việc xác định bước sóng của âm lại dựa vào việc tìm độ dài của cột không khí trong ống khi nghe thấy âm to nhất mà không phải...
Bài 2. Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài \(l\) của cột không khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng...