Bài 20. Tỉ khối của chất khí


Đề bàiEm hãy cho biết làm thế nào để biết được bạn Lan nặng hay nhẹ hơn bạn Bình?Từ đó, em hãy cho biết phương pháp để xác định khí A nặng hay nhẹ hơn khí B. Lời giải chi tiếtLập...
Đề bàiDựa vào công thức trên, em hãy hoàn thành bảng sau:ACO2Cl2……BO2……….He\({d_{A/B}}\)………35,57 Kết luậnKhí CO2 …… hơn vàbằng …… lần so vớikhí O2Khí Cl2 nặng hơn vàbằng 35,5 lần so vớikhí….Khí …. nặng hơn và bằng 7 lần so với khí...
Đề bàiKhông khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính là khí oxi (O2) và khí nitơ (N2). Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bao nhiêu lần?Lời giải chi tiết\({d_{{O_2}/{N_2}}} = {{{M_{{O_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} = {{32} \over {28}}...
Đề bàiKhí amoniac (NH3) có mùi khai, khí này nặng hay nhẹ hơn không khí và bằng bao nhiêu lần?Lời giải chi tiết\({d_{N{H_3}/kk}} = {{{M_{N{H_3}}}} \over {{M_{kk}}}} = {{17} \over {29}} = 0,59 < 1\)Vậy NH3 nhẹ hơn không khí...
Đề bàiTính khối lượng mol của khí X và khí Y. Biết \({d_{X/{H_2}}} = 8,5;\,{d_{X/Y}} = 0,5\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{  & {d_{X/{H_2}}} = {{{M_X}} \over {{M_{{H_2}}}}} \Rightarrow 8,5 = {{{M_X}} \over 2} \cr&\Rightarrow {M_X} = 17\,\,(g/mol)  \cr  & {d_{X/{H_2}}} =...
Đề bàiCho các khí sau: O2, H2S, NH3, CO2.a) Khí nào nặng hơn hay nhẹ nhơn không khí bao nhiêu lần?b) Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế các khí trên, muốn thu lại các khí đó vào lọ sạch...