Bài 20. Tỉ khối của chất khí


I. Lý thuyết cần nhớ:Công thức tính tỉ khối của:- Khí A đối với khí B: dA/B = \(\frac{M_{A}}{M_{B}}\)- Khí A đối với không khí: dA/kk = \(\frac{M_{A}}{29}\)
Đề bàiCó những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2.Hãy cho biết:a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng...
Đề bàiHãy tìm khối lượng mol của những khí:a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375;    0,0625b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172 Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính tỉ khối của:-...
Đề bàiCó thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:a) Đặt đứng bình?b) Đặt ngược bình?Giải thích việc làm này.Phương pháp giải -...