Bài 20: Tỷ khối


Có những khí sau: N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:,a)Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.b)Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ...