Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Hãy khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Khối phát xít hình thành sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nướcA. Anh- Pháp- Mĩ.B. Anh- Pháp- Nga C. Đức- I-ta-li-a-...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau 1. [ ] những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất...
Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) Thời gianSự kiện chính Phát xít Đức tấn công Ba LanNgày 3-9-1939  Phát xít Đức tấn công Liên XôNgày 7-12-1941  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập....
Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)Hướng dẫn làm bài:Lý do dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai khác nhau trong mỗi nơi giao chiến. Tại châu Âu, lý do nằm xung quanh hậu...
Nêu tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ haiHướng dẫn làm bài:Khi Liên Xô chưa tham gia thì cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. Nhưng khi Liên Xô tham gia thì tính...
Liên Xô có vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?Hướng dẫn làm bài:Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra ngày 1-9-1939 khi phát xít Đức tấn công Ba Lan. Sau khi chiếm hầu...