Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


4.8. Những nhận xét sau đây đúng hay sai?1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử.2. Hai hợp chất có cùng công thức phân tử thì bao giờ cũng...
4.9 Những nhận xét sau đây là đúng hay sai:1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản thì bao giờ cũng có cùng CTPT2. Hai hợp chất có cùng CTPT thì bao giờ cũng có cùng CTĐGN3. Nếu...
4.10. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g C02 và 1,80 g H20.1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.2. Xác định công thức phân tử chất A biết rằng...
4.11 Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 4,20 lít 02 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có C02 và H20 theo tỉ lệ 44: 15 về khối lượng.1, Xác định công thức đơn giản nhất...
4.12*. Đốt cháy hoàn toàn 4,10-g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2C03 ; 1,35 g H20 và 1,68 lít C02 (đktc).Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.Hướng dẫn trả lời:Chất A chắc...
4.13*. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít 02. Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H20 và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm C02 và N2. Các thể tích ở...