Bài 21. Dao động điện từ


Bài 2. Dao động điện từ trong mạch dao động dao động LC là quá trìnhA. Biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.B. Biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng điện.C. Chuyển hoá tuần...
Bài 1. Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có:A. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 2.B. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 4.C. Năng...
Bài 3. Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là \(5\mu F\), cường độ tức thời của dòng điện là\(i = 0,05\sin 2000t(A).\)Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ. GiảiMạch dao động có...
Bài 4. Một mạch dao động LC có năng lượng là \({36.10^{ - 6}}J\) và điện dung của tụ điện C là \(2,5\mu F.\)Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện...