Bài 21. Điện từ trường


21.1.    Chọn phát biểu đúng.Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫnA.  có điện trường,               C. có điện từ trường.B. có từ trường....
21.7. Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào?A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp.B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn. C. Sau lúc ta nhìn thấy tia...