Bài 21. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI


5.73.Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây?A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở...
5.79.   Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng làA.Na, Ca, Al.                                  B. Na, Ca, Zn.C. Na, Cu, Al.                                 D. Fe, Ca, Al.5.80.   Cho luồng khí...
Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại từ các dung dịch muối riêng biệt: NaCl, CuCl2, FeCl3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:+) Cô cạn dung dịch NaCl, lấy NaCl...
5.86. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển vềA. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.B. anot, ở đây chúng bị khửC. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.D. catot, ở đây chúng bị khử.5.87. Trong quá trình...
Từ những hợp chất riêng biệt: Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:\(\eqalign{ & Cu{(OH)_2} \to CuC{l_2}\buildrel {dp{\rm{dd}}} \over \longrightarrow...
Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:- Điều chế Cu từ Cu(NO3)2 :\(\matrix{ {2Cu{{\left( {N{O_3}}...
Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.Hướng dẫn trả lời:Có thể điểu chế kim loại theo các sơ đồ sau:\(\eqalign{ & a)CaC{O_3}\buildrel { + HCl}...
Từ các chất riêng biệt: CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).Hướng dẫn trả lời:Điều chế Cu: \(2CuS{O_4} + 2{H_2}O\buildrel {{\rm{dpdd}}}...
Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.Hướng dẫn trả lời:Trong quá...