Bài 21. Dòng điện trong chân không


Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn \(\xi_1\) thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng bao nhiêu?GiảiNếu ban đầu chưa nối cực K với nguồn \(\xi_1\) thì điôt chưa bị phân cực, sau đó đóng K1 thì...
Theo dự đoán của bạn, ở nhiệt độ bình thường, có thể có các êlectron tự do bứt ra khỏi mặt kim loại không? Tại sao?GiảiElectron tự do trong kim loại muốn bứt ra khỏi mặt kim loại thì phải...
Đồ thị ở hình (21.2 SGK) cho thấy: tuy U < 0 nhưng nếu |U| nhỏ thì vẫn có thể có \(I \ne 0\). Theo em tại sao lại như vậy?GiảiKhi đặt vào anôt và catôt một hiệu điện thế UAK<...
Tại sao giá trị của Ibh tăng khi nhiệt độ của catôt tăng.GiảiKhi nhiệt độ của catôt tăng thì các électron phát xạ nhiệt càng nhiều, do đó số lượng êlectron đến được anôt tăng lên làm dòng điện bão...
Chọn phát biểu đúng.A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.B. Khi hiệu điện thế đặt vào điôt chân không tăng lên, thì cường độ dòng điện tăng.C. Dòng điện chạy trong điôt chân không chỉ theo...
Chọn đáp án đúng.Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1mA thì trong thời gian 1 s số êlectron bứt ra khỏi mặt catôt là:A. 6,15.1015 êlectron.                                         B.6,15.1018 êlectronC. 6,25.1015 êlectron.                                         D.6,25.1018 êlectronGiảiC là đáp số...