Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học


Bài 3.40 trang 25 SBT Hóa học 10 Nâng caoSo sánh liên kết cộng hóa trị không cực với liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết cho – nhận.GiảiLiên kết cộng hóa trị không cực là liên...
Bài 3.41 trang 25 SBT Hóa học 10 Nâng caoLiên kết trong phân tử LiF là liên kếtA. ionB. cộng hóa trị không phân cực.C. cộng hóa trị phân cực.D. cho – nhận.Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn A. Bài 3.42 trang...
Bài 3.43 trang 25 SBT Hóa học 10 Nâng caoSử dụng giá trị độ âm điện của các nguyên tố cho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, xác định kiểu liên kết trong phân tử các chất: N2, AgCl,...
Bài 3.44 trang 25 SBT Hóa học 10 Nâng caoSử dụng giá trị độ âm điện của các nguyên tố cho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, xác định kiểu liên kết trong các ion: \(Cl{O^ - },H{S^ -...
Bài 3.45 trang 25 SBT Hóa học 10 Nâng caoSắp xếp các phân tử theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau (sử dụng giá trị độ âm điện trong bảng tuần...