Bài 21: Hợp chất của cacbon


Có các chất sau đây:\(Ca{(HC{O_3})_2},NaHC{O_3},N{a_2}C{O_3},C,\)\(C{O_2},CaC{O_3}\)Hãy lập một dãy chuyển hóa thể hiện mối quan hệ giữa các chất đó.Viết các phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển hóa trên.Giải:Có thể lập dãy chuyển hóa như sau:\(CO \to C{O_2} \to...
Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa hợp chất làA. CuO và MnO2                          B. CuO và MgOC. CuO và than hoạt tính              D. than hoạt tínhGiải:Chọn D, vì than hoạt...
Trong các cặp chất sau đây:\(\eqalign{  & a)\,C\,và\,{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& b)\,{(N{H_4})_2}C{O_3}\,và\,KOH  \cr  & c)NaOH\,và\,C{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& d)\,C{O_2}\,và\,Ca{(OH)_2}  \cr  & e){K_2}C{O_3}\,và\,BaC{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& g)\,N{a_2}C{O_3}\,và\,Ca{(OH)_2}  \cr  & h)\,HCl + CaC{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& i)\,HN{O_3} + NaHC{O_3}  \cr  & k)\,CO + CuO \cr} \)Nhóm gồm các cặp chất mà phản ứng giữa...
Có các chất rắn, màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt không dán nhãn là CaCO3, Na2CO3, NaNO3a) Nếu chỉ dùng quỳ tím và nước thì có thể phân biệt được từng chất không? Hãy giải thích.b) Hãy nêu...
Có các số liệu thực nghiệm sau:- Cho 22,4 lít hỗn hợp A gồm hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ ( không có mặt không khí) thu được khí B có thể tích lớn hơn thể...