Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (Tiếp theo)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nhà Lương cử một đạo quân lớn theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước Vại Xuân vào thời gianA. tháng 5 năm 544.                             ...
Bài tập 3. Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây qua đó làm rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.Thời gianSự kiệnSau thất bại ở hổ Điển Triệt  Nhà Lương có...
Bài tập 4. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của nhân dân Vạn Xuân đã diễn ra như thế nào?Trả lời - Thời kì do Lý Bí lãnh đạo:+ Tháng 5—545, quân Lương tiên đánh Van Xuân, Lý Nam Đế...
Bài tập 5. Triệu Quang Phục là ai? Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững?Trả lời - Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, hai cha con ông có công lớn...