Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong


Hãy nêu các khái niệm: điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.Trả lời:- Điểm chết: Điểm chết của pittông là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động....
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.Trả lời:Tương tự như nguyên lí làm việc của đông cơ Diezen 4 kì, nhưng khác 2 điểm:- Kì nạp: Khí nạp vào động cơ Diezen là không khí...
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.Trả lời:  HÚTNÉNCHÁYXẢ C.động PistonXuốngLênXuốngLên Góc quay TK180o180o180o180o Xupáp hútMởĐóngĐóngĐóng Xupáp xảĐóngĐóngĐóngMở Khí thểKhông khíKhông khíNL+K2Sphẩm cháy
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.Trả lời:Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:Kì 1: cháy giãn nở, thải tự do và quét - thải khíKì 2: Quét - thải khí, lọt...
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.Trả lời:Tương tự động cơ xăng 2 kì, nhưng khác 2 điểm:- Khí nạp vào cácte của động cơ Dizen là không khí- Cuối kì nén: không phải buzi bật...