Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình


Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý?Hướng dẫn trả lời - Khả năng và điều kiện tài chính- Đầy đủ các chất dinh dưỡng- Nhu cầu của các thành viên trong gia...
Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn?Hướng dẫn trả lời Cần phải chọn đủ thực phẩm của 4 nhóm thức ăn để tạo thành một bữa an hoàn chỉnh,cân bằng chất dinh dưỡng Tránh tình trạng thừa chất,và thiếu chât...
Hãy kể tên các món ăn mà em đã dùng trong các bữa ăn hàng ngày và nhận xét ăn như vậy đã hợp lý chưa?Hướng dẫn trả lời Các món ăn mà em đã sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày như:...
Tại sao phải quan tâm đến chế độ ăn uống cho từng đối tượng khi tổ chức bữa ăn trong gia đình?Hướng dẫn trả lời Bữa an phải đáp ứng nhu cầu của từng thành viên trong gia đình,điều kiện tài chính, phải ngon...