Bài 21 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầy cho điểm bộ phim (thang điểm 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp: LớpTần số [50, 60]2 [60, 70]6 [70,...

  Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầy cho điểm bộ phim (thang điểm 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp:

  Lớp

  Tần số

  [50, 60]

  2

  [60, 70]

  6

  [70, 80]

  10

  [80, 90]

  8

  [90, 100]

  4

   

  N = 30

   

  a) Tính số trung bình

  b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

  Đáp án

  Ta có bảng sau:

  Lớp

  Giá trị đại diện

  Tần số

  [50, 60]

  55

  2

  [60, 70]

  65

  6

  [70, 80]

  75

  10

  [80, 90]

  85

  8

  [90, 100]

  95

  4

   

   

  N = 30

  b) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \overline x \approx 77 \cr
  & {s^2} \approx 122,67 \cr
  & s \approx 11,08 \cr} \)

  BaitapSachgiaokhoa.com