Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng


Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.Lời giải:Các bước tạo bảng: B1: Chọn biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ chuẩnB2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả...
Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:(A)  Toàn bộ các ô trong bảng(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảoHãy chọn câu đúng.Lời giải:Câu trả lời...
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!Lời giản:Lí do: Độ cao của hàng không thể thấp...
Có thể dùng các nút lệnh    và để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?Lời giải:Không thể dùng các nút lệnh    và để căn chỉnh một bảng vào giữa trang.Căn chỉnh vị trí...