Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939-1945


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Điểm nổi bật của tình hình nước Pháp trong nửa đầu những năm 1940 là A. Nước Pháp đứng trước nguy cơ bị phát xít Đức tấn...
Hãy nối thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợpThời gian Nội dung sự kiện1. Tháng 9-1939 a, Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ2. Tháng 9-1940 b, Binh biến Đô Lương bùng nổ3....
Vì sao sau khi vào Đảng Đông Dương, phát xít Nhật và thực dân Pháp thoả hiệp với nhau để cùng thống thị Đông Dương?Hướng dẫn làm bài: Thực dân Pháp lúc này đang yếu thế ở cả nước Pháp và...
Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và Binh Biến Đô Lương có ý nghĩa như thế nào đối với tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945Hướng dẫn làm bài:Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) Ý nghĩa Cuộc khởi nghĩa tuy thất...