Bài 21. XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỂN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Nét nổi bật nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Gionevo năm 1954 về Đông Dương làA. Mĩ thay chân Pháp đưa tay sai lên nắm chính quyến ở miền...
Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì? Hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cải cách ruộng đất.Trả lời:* Mục đích: Do thực tế ở miền bắc, yêu cầu...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.Trả lời:a. Hoàn cảnh lịch sử- Giữa lúc cách mạng hai miền...
Hãy nêu và phân tích:a) Nhiệm vụ của cách mạng từng miền cũng như nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước tù sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.b) Mối quan hệ giữa cách mạng hai miền...
Hãy nêu những thành tựu cơ bản nhất mà miền Bắc đã đạt được trong những năm 1961 -1965.Trả lời:* Công nghiệp- Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%- Giá...
Hãy điền những thông tin phù hợp vào bảng sau vế chiến lược chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 -1965.Tên chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”Âm mưu của...
Nhân dân miền Nam chiến đấu đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ như thế nào? Nêu ý nghĩa.Trả lời:- Trên mặt trận chống phá ấp chiến lược :  diễn ra gay go quyết liệt giữa ta...