Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


4.14. Hai chất  và  có A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.D....
4.18. Trong số 9 chất dưới đây, những chất nào là đồng đẳng của nhau? Những chất nào là đồng phân của nhau?1. \(C{H_3}C{H_2}C{H_3}\)2. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}Cl\)3. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\)4. \(C{H_3}CHClC{H_3}\)5. \({(C{H_3})_2}CHC{H_3}\)6. \(C{H_3}C{H_2}CH = C{H_2}\)7. \(C{H_3}CH = C{H_2}\)8. 9.  Hướng dẫn trả lời:Các chất đồng đẳng:(1)...
4.19. Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12 lít A (đktc) đem đốt cháy hoàn toàn. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng H2S04 đặc, sau đó qua bình...
4.19. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được 2,80 lít C02 (đktc).1. Xác định công thức phân tử của các chất mang đốt biết rằng tỉ khối...
4.21. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Nếu làm bay hơi 2,58 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,40 g...
4.22. Hỗn hợp X chứa ba chất hữụ cơ đồng phân. Nếu làm bay hơi 2,10 g X thì thể tích hơi thu được bằng thể tích của 1,54 g khí C02 ở cùng điều kiện. Để đốt cháy hoàn toàn 1,50 g...