Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng


Đề bàiHãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này.Lời giải chi tiếtNguồn gen tự nhiên là các dạng có trong tự nhiên về một vật nuôi hay cây trồng nào...
Đề bàiNguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là gì? Tại sao biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi, cây trồng?Lời giải chi tiết- Từ khái niệm của biến dị tổ hợp, trình bày...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Phép lai nào sau đây là lai gần:A. tự thụ phấn ở thực vật.B. giao phối cận huyết ở động vật.C. cho lai giữa các cá thể bất kì.D. hai câu A...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là:A. tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.B. tạo sự đa dạng về kiểu...