Bài 22: Hệ thống điện quốc gia


Thế nào là hệ thống điện quốc gia?Trả lời:Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống.
Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?Trả lời:Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.
Vì sao phải có hệ thống điện quốc gia?Trả lời:Vì hệ thống điện quốc gia giúp:+ Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.+...