Bài 22. Hình chữ nhật – Hình tứ giác


1. Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:a) Hình chữ nhật.b) Hình tứ giác. 2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau: 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ sau để...