Bài 22. Luyện tập chương 2 : kim loại


Đề bàiXem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không phản ứng?a. Nhôm và khí clo.                            b. Sắt và axit nitric đặc, nguội.c. Nhôm và dung dịch bạc nitrat        d. Sắt và axit sunfuric loãngLời giải...
Đề bàiCó 3 kim loại được điều chế theo các cách được nêu trong bảng dưới đây. Em hãy sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học tăng dần.Kim loạiPhương pháp điều chếXĐiện phân oxit nóng chảyYNung...
Đề bàiViết các phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau:                        Lời giải chi tiếta. Các phương trình hóa học\(\eqalign{ & (1)\,Fe\, + \,2HCl\,\, \to \,FeC{l_2}\, + \,{H_2} \uparrow \cr & (2)\,\,FeC{l_2}\, + \,2KOH\, \to \,Fe{(OH)_2}\, + \,2KCl \cr...
Đề bàiCho 10,8 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 13,44 lít khí clo (đktc). Xác định M và tính khối lượng muối thu được.Lời giải chi tiết\({n_{C{l_2}}}  = \dfrac{{{V_{C{l_2}}}}}{{22,4}} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6 \,mol\)Gọi hóa trị của...
Đề bàiCho 12 gam hỗn hợp nhôm và bạc vào dung dịch H2SO4 7,35%. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 13,44 lit khí H2 (đktc).a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại có trong...