Bài 22. Luyện tập. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI


5.97. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây?A. NaCl, A1Cl3, ZnCl2.         B. MgSO4, CuSO4, AgNO3C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl   D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.5.98. Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu...
5.99. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứaA. Fe(NO3)2.                         B. Fe(NO3)3.C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư.    ...
5.105. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgN03 được dung dịch X. Cho Fe dư vào dung dịch X được dung dịch Y: Dung dịch Y chứaA. Fe(NO3)2.                                   B. Fe(NO3)3.C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.              D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.5.106. Hỗn hợp X...
So sánh bản chất hoá học của phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm:a)  Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3.b)  Điện phân dung dịch AgNO3với các điện cực bằng đồng.Hướng dẫn trả lời:a) Thí nghiệm 1:   Cu...
Hãy trình bày phương pháp hoá học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp muối sau:a)  AgNO3 và Pb(NO3)2.b)   AgNO3 và Cu(NO3)2.c)   AgNO3, Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2.Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:a) Ngâm...
Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation : Zn2+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Ag+, Pb2+ và sáu kim loại là: Zn, Cu, Mg, Fe, Ag, Pb.a)  Hãy lập bảng để trình bày những kim loại nào có...
Người ta phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng có khối lượng 8,84 g bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian lấy vật ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, khối...
Pha chế dung dịch CuSO4 bằng cách hoà tan 87 g CuSO4.5H2O trong nước, thu được 750 ml dung dịch.a)  Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã pha chế.b)   Có bao nhiêu ion Cu2+ và SO42- trong 1...
Chia 100 g dung dịch muối có nồng độ 6,8% làm hai phần bằng nhau.-     Phần một cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, tạo ra một bazơ không tan, làm khô chất này thu được một oxit có...
Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HC1, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác định kim loại đã dùng.Hướng dẫn trả lời:Khối lượng...
Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít chứa khí Cl2 (đktc) và một ít bột kim loại M. Sau khi phản ứng hoàn toàn giữa Cl2 và M, áp suất khí trong bình còn lại 0,8 atm,...