Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại


1. Cấu tạo của kim loại- Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số electron ở lớp ngoài cùng là 1, 2, 3e.- Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở...
Đề bàiCó 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất làA. Fe3+.              B. Fe2+.                 C. Al3+.         ...
Đề bàiKim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có:A. Nhiều...
Đề bàiKim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi:A. Khối lượng riêng khác nhau.B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau.C. Mật độ electron tự do khác nhau.D. Mật...
Đề bàiNgâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.Phương pháp giải...
Đề bàiĐể làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 dư.a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết các phương trình hoá học.b)...
Đề bàiHoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?       A. 54,5 gam,   ...
Đề bàiHoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là A. Mg.               B....
Đề bàiCho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kimloại M...
Đề bàiCó 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim A. Mg, Ba, Ag.B. Mg, Ba, Al.C. Mg, Ba, Al, Fe.D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.Phương...
Đề bàiCho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho...