Bài 22. Ôn tập chương 1


Đề bài-   Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.-  Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các...
Đề bàiHãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2 Lời giải chi tiết 
Đề bàiĐiền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có...
Đề bài- Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.- So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vậtLời giải chi tiếtCơ quan trao đổi khí ở động vật là...
Đề bài- Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.- Cho biết động lực vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở cơ thể thực vật và...
Đề bàiHoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:Lời giải chi tiết