Bài 22: Silic và hợp chất của silic


Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?\(\eqalign{  & A.\,{O_2},C,{F_2},Mg,HCl,NaOH  \cr  & B.\,{O_2},C,{F_2},Mg,NaOH  \cr  & C.\,{O_2},C,{F_2},Mg,HCl,KOH  \cr  & D.\,{O_2},C,Mg,NaOH,HCl \cr} \)Giải:Chọn đáp án B
Có các chất sau:1. magie oxit ;            2. Cacbon ;           3. Kali hiđroxit ;4. axit flohiđric ;        5. Axit clohiđricSilic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?A. 1,2,3,4,5               B. 1,2,3,5C....
Có các chất sau: \(Si{O_2},Si,N{a_2}Si{O_3},{H_2}Si{O_3}\). Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.Giải:\(Si \to Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_2} \to {H_2}Si{O_3}\) Học sinh tự viết phương trình hóa học.
Thành phần chính của đất sét là cao lanh, có công thức là: \(xA{l_2}{O_3}.ySi{O_2}.z{H_2}O\), trong đó tỉ lệ về khối lượng các oxit và nước tương ứng là 0,3953: 0,4651: 0,1395. Hãy xác định công thức hóa học cao lanh.Giải:Theo...
Natri silicat (Na2SiO3) có thể được điều chế bằng cách nấu nóng chảy NaOH rắn với cát. Hãy xác định hàm lượng SiO2 trong cát, biết rằng từ 25 kg cát khô sản xuất được 48,8 kg \(N{a_2}Si{O_3}\).Giải:\(\eqalign{  & Si{O_2}...