Bài 22. Sóng điện từ


22.1. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?A. Mang năng lượng.B. Là sóng ngang.C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản D. Truyền được trong...
22.1.  Chọn phát biểu sai.Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể làA. sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.B. sóng phản xạ một lần trên tầng ion.C. sóng phản...
22.9. Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3.108 m/s.b) Vectơ cường độ...
22.10.  Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mậf phẳng nằm ngang một góc 45° hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi...