Bài 22. Sự điện phân


Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy?A. Sự oxi hoá ion \(M{g^{2 + }}\)B. Sự khử ion \(M{g^{2 + }}\)C. Sự oxi hoá ion \(C{l^ - }\)D. Sự khử ion \(C{l^ - }\).Giải:Chọn...
Trong quá trình điện phân \(KBr\) nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương ( anot)?A.Ion \(B{r^ - }\) bị khửB.Ion \(B{r^ - }\) bị oxi hoáC.Ion \({K^ + }\) bị oxi hoáD.Ion \({K^ + }\) bị khử.Giải:Chọn B.
Những bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân dung dịch \(CuB{r_2}\)?\(\eqalign{ & a.C{u^{2 + }}({\rm{dd}}) + 2e \to Cu(r) \cr & b.Cu(r) \to C{u^{2 + }}({\rm{dd}}) + 2e \cr & c.2{H_2}O +...
Hãy giải thích:a. Khi điện phân \(KCl\) nóng chảy và khi điện phân dung dịch \(KCl\) thì sản phẩm thu được là khác nhau.b. Khi điện phân dung dịch \(KN{O_3}\), dung dịch \({H_2}S{O_4}\) thì sản phẩm thu được là giống nhau.Giải:a,...
Điện phân một dung dịch chứa anion \(N{O_3}^ - \) và các cation kim loại có cùng nồng độ mol: \(C{u^{2 + }},A{g^ + },P{b^{2 + }}.\) Hãy cho biết trình tự xảy ra sự khử của những ion kim loại...
Sau một thời gian điện phân \(200\) ml dung dịch \(CuS{O_4}\) với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm \(8\) gam. Để làm kết tủa hết ion \(C{u^{2 + }}\) còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần...