Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa…


Đề bài Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết:a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.b) Vai trò cùa vụ đông trong...
Đề bàiDựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.Bảng 22.1. Tốc độ tăng dân sô, sản...