Bài 22. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số , sản lượng lương thực, và bình quân lương thực theo đầu người


Dựa vào bảng 22.Bảng 22. TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, THỜI KÌ 1995 - 2007(Đơn vị: %)Năm19951998200020022007Dân số100,0103,5105,6108,2120,8Sản lượng lương thực100,0117,7128,6131,1153,9Bình quân lương thực...
Nối các ý cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới việc đảm bảo lương thực của vùng...
Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:1. Các cây lương thực trồng trong vụ đông bao gồm ngô, khoai,... đều có năng suất cao,...
Dựa vào SGK và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với những ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong...