Bài 22: Tính theo phương trình hóa học


Đốt cháy 3,25 g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 2,24 lít khí sunfurơ (đktc).a) Hãy viết phương trình hoá học xảy ra.b) Bằng cách nào ta có thể tính được...
Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\) (rắn)                   (rắn)       (khí)Hãy dùng phương trình...
Cho khí hiđro dư đi qua đồng(II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ.a) Viết phương trình hoá học xảy ra.b) Tính khối lượng đồng(II) oxit tham...
Đốt nóng 1,35 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 6,675 g nhôm clorua. Em hãy cho biết:a) Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua, giả sử rằng ta chưa biết hoá trị của Iìhôm...
Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước.a) Hãy tìm công thức hoá học đơn giản của nước.b) Viết phương trình hoá học...